Integriti

Polisi Antirasuah

Polisi Antirasuah

Polisi ini diwujudkan untuk menjadi sumber rujukkan mengenai perlakuan rasuah, mekanesime pelaporan dan pencegahan rasuhan (di semua fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia).

2. Polisi Kelakuan Tidak Wajar-KTW

Polisi Kelakuan Tidak Wajar (KTW)

Polisi ini diwujudkan bertujuan menggalakkan pemberi maklumat membuat pendedahan KTW dengan memelihara kerahsiaan maklumat sulit dan memudahcara pemberi maklumat dalam membuat pendedahan KTW kepada agensi penguatkuasaan.

3. Polisi Percanggahan Kepentingan

Polisi Percanggahan Kepentingan

Polisi ini diwujudkan bertujuan untuk memberikan panduan kepada warga KKM dalam menangani isu percanggahan kepentingan.

4. Polisi Pengaruh Luar Surat Sokongan-PLSS

Polisi Pengaruh Luar Surat Sokongan-PLSS

Polisi ini diwujudkan bertujuan untuk menjadi rujukan warga KKM mengenai tatacara pengurusan pengaruh luar dan surat sokongan.

5. Polisi Pengurusan Hadiah

Polisi Pengurusan Hadiah

Polisi ini diwujudkan bertujuan untuk menjadi rujukan warga KKM mengenai pengurusan penerimaan dan pemberian hadiah.

6. Kod Etika dan Tatakelakuan

Kod Etika dan Tatakelakuan

Menjadi panduan dan kawalan kepada warga KKM dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

PANDUAN MENGURUS DAN MELAPORKAN TINDAKAN TATATERTIB KKM

Panduan ini disediakan dengan tujuan untuk membantu Ketua Jabatan/ Penyelia dan Urus Setia dalam mengambil tindakan awal bagi mengurus dan melaporkan kes tatatertib atas kesalahan tidak hadir bertugas (THB) pegawai awam di Kementerian Kesihatan Malaysia. Panduan ini juga boleh membantu Ketua Jabatan/Penyelia dan Urus Setia untuk menjalankan tugas kawalan dan pengawasan tatatertib terhadap pegawai bawahannya supaya masalah ketidakhadiran pegawai sama ada secara berterusan atau berselang-seli dapat diselesaikan atau diputuskan hukumannya dalam tempoh yang ditetapkan.